5.02.2009 г.

Често задавани въпроси - "Духът на времето"

Отговорите са на Жак Фреско (Jacque Fresco) Каква е основата на Вашите идеи? Отговор: Причината за обществените проблеми е дефицита. Когато няколко държави контролират голяма част от световните ресурси винаги има международни разногласия и няма значение колко закона и договора ще бъдат подписани. Ако искаме да сложим край на войните, престъпленията, глада, бедността, териториалните претенции и национализма трябва да работим за бъдеще, в което всички ресурси ще бъдат общочовешко притежание и наследство. Не можем да решим проблемите си в общество, основано на парите, разточителството и експлоатацията на хората. Днес парите се използват за регулатор на икономиката в полза на няколко финансово стабилни държави. Докато съществуват основните причини, спиращи прогреса, водещи до пренебрежително отношение към околната среда и към възмутителни разходи за въоръжаване ние сме обречени на провал. Международните конвенции, блокади, бойкоти и др. подобни - всичко, което се прилагаше по-рано, не работи. Мнозина вярват, че нравствените норми и международното право ще осигурят устойчивост на световната общност. Дори и на-порядъчните хора на света да бъдат назначени в правителствените структури, без достатъчно ресурси, проблемите ще останат нерешени. Това, което ни е нужно е разумното управление на ресурсите на планетата в полза на всеки и с грижа за околната среда. Земята е богата с различни видове ресурси. Калкулирането на тези ресурси през паричната система е ирационално и опасно за оцеляването на човечеството. Още днес съществуват достатъчно напреднали технологии, но нашето обществено и икономическо развитие изостава. Лесно можем да създадем свят на изобилието, в който няма да има робство и дългове. Това е осъществимо с помощта на глобалната ресурсно ориентирана икономика. Какво Ви вдъхнови в тази посока? Отговор: Опита, получен по време на Голямата депресия през 1929 г. , придаде широта на моите разбирания за процесите в обществото. По това време осъзнах цялата парадоксалност на ситуацията. Света, в който живеехме, беше същият като преди кризата. Заводите бяха невредими, ресурсите си бяха на мястото. Просто, хората нямаха пари да купуват стоки. Тогава разбрах, че правилата на играта са остарели и много опасни. Така започна търсенето, продължило през целия ми живот, което завърши с изводите и разработките, въплътени в Проекта „Венера“. Аз исках да разбера истинските причини за възникването на бедността, страданията, войните и стремежа на хората да печелят от бедствията. Мотивираха ме и очевидната некомпетентност на правителството, безразличието на научния свят и пълното отсъствие на каквито и да е разумни предложения. За да разбереш същността на тези проблеми трябва да имаш многостранни знания, да си компетентен в много области. Днес хората имат много тесен кръг от интереси и компетентност. Те се специализират в нещо определено, извън което са безпомощни. Учените и политиците виждат проблемите отвътре, в системата, където се намират. Те не могат да разберат, че именно тази система е причинителя на нашите нещастия. Разочарован съм от тези, които се занимават с усвояването на други планети, а в същото време на Земята все още съществуват войните, бедността, глада, проблемите на околната среда. Работата с наркоманите, престъпниците и алкохолиците в Ню-Йорк ме убеди, че е много по-ефективно да въздействаме върху условията на социалната среда, които пораждат тези проблеми, отколкото да се опитваме да превъзпитаме всеки конкретен човек. Какво лежи в основата на Вашите разработки, като цяло? Отговор: Винаги в началото си задавам въпроса какво искам да постигна и кой е най-лесния начин за решаването на този проблем. Под „най-лесния начин“ аз разбирам наличния инструментариум и достъпната ми информация. Ако трябва да създам икономичен летателен апарат, използвайки минимум материали с максимална възвращаемост и висока безопасност на полетите, бих направил нещо подобно на крило. При него не е необходим фюзелаж, опашка, кормило и стабилизатори. Пътниците са в самото крило. Създадох много варианти на такива летателни апарати в 30-те години на ХХ век. Обществените структури трябва да се създават, изхождайки от възможностите на нашата планета, а не в основата им да са философии, желания, естетика или стремежа към превъзходство на който и да е. Например, кръговата планировка на градовете има минимални енергийни загуби и максимална полза за обществото. Ако се подходи към планирането от научна гледна точка, то ние ще използваме минимум материали за създаване на максимално ефективна и безопасна конструкция. С развитието на технологиите, използваните материали ще се изменят и усъвършенстват и, съответно ще се променя архитектурата и дизайна на градовете. Така няма да бъде ограничаван прогреса, а напротив – ще се увеличат възможностите ни за създаване на красиви вещи и увеличаване на количеството предметите и услугите, достъпни за всеки човек. Какво е Проекта „Венера“? Отговор: Безполезно е да се критикува без да се предлагат алтернативни решения. Проекта „Венера“ предлага идеи за промени в обществото, насочени към създаването на миролюбива и устойчива цивилизация. Основните принципи на нашата алтернативна обществена система почиват върху човешките права, които не са записани само на книга, а се прилагат на практика. Проекта „Венера“ има виждане за това, какво може да е бъдещето ако използваме съвременните знания за постигане на стабилност на планетата. Ние призоваваме за научно обосновани промени на нашата цивилизация, които да не размиват проблемите с войните, бедността, глада, дълговете и човешките страдания. На тези „дадености“ трябва да се сложи край. Ако не направим това, ще продължим да се лутаме в лабиринта от проблеми на съвременността. Иначе казано, ние предлагаме икономиката да се фокусира върху ресурсите, а не върху парите. Ресурсите трябва да бъдат разпределяни безпристрастно, съобразно хуманността и ефективността. Това е система, в която продуктите и услугите са достъпни без да е необходимо за тях да се заплащат пари, да се взема кредит, да се обменят, залагат или заработват. Първата задача е да се отървем от дефицита. Ресурсно ориентираната икономика преодолява недостига, използвайки възстановими източници на енергия, компютъризирано и автоматизирано производство и отчет. Тя би позволила да се създадат безопасни, енергийно независими градове с безопасни и ефективни транспортни системи, като бъде осигурено опазването на околната среда и се повиши нивото на образование. Една от целите на този нов обществен модел е да се създаде система от ценности, поставена върху грижата за хората и опазването на околната среда, като няма да се допускат ограничени и егоистични възгледи и стремеж към богатство, имущество и власт. Тези нови стимули ще помагат на хората да се развиват, реализирайки своите творчески, материални и духовни нужди. Какво е общото между Проекта „Венера“ и комунизма? Отговор: В комунистическата система1 използваха пари и труд, имаше разделение на обществото, избираема власт за поддържане на традициите. Най-важното е, че комунизмът не можа да премахне дефицита и нямаше никакви разработки или методи за създаване на изобилие. В бъдеще ще преобладава работата на машините, а не труда на хората – те и това не можаха да направят. Може би не по тяхно желание, но комунистическата система трябваше да поддържа военни структури за защита от агресия на фашистки и капиталистически режими. В нашата система армия и военни няма да има. Глупаво е да се търси сходство между комунизма, ресурсно ориентираната икономика и проекта „Венера“. Комунизма предполага пари, банки, армия, полиция, затвори, вождове, социално разслояване и всичко това се осъществява от избираеми лидери. Основната задача на проекта „Венера“ е да се преодолее необходимостта от използването на пари. Полицията, затворите и военните няма да бъдат необходими ако стоките, услугите, медицината и образованието са достъпни за всеки човек. Проекта „Венера“ ще замени политиците с компютъризирано общество, в което цялата физическа работа ще се извършва от автоматизирани системи. Единственото, което компютрите няма да правят е да се занимават и намесват в човешкия живот. За това няма да има необходимост и само би донесло вреда. Обществото, което използва технологиите без грижа за хората не е жизнеспособно. Комунизма нямаше никакви планове и методики за да може да се конкурира с капитализма, фашизма и социализма. За това той ще остане в историята като неуспял социален експеримент. Комунизма е политическа система основана на определена идеология, която не винаги е обвързана с хуманизма и опазването на околната среда. В нашите планове не се предвижда общество, в което хората няма да правят нищо, освен да се припичат на слънце по цели дни. Напротив, хората ще имат неизчерпаеми възможности да изследват, създават, трупат знания. Проекта „Венера“ предлага да се използва съвременната наука за доброто на всички жители на планетата. Трябва да се премахнат всички изкуствено създадени форми за разделяне на хората. В тази система не се използват пари, тя прави достъпни стоките и услугите без да се остойностяват, да се разменят или по какъвто и да е било задължаващ начин. Ако разумно прилагаме технологиите, можем да създадем изобилие от стоки и услуги за цялото човечество. Ще използваме машините и автоматизацията на труда за създаване и разпространение на всички произведени продукти, които ще са достъпни в разпределителни центрове за всеки човек. Предназначението на технологиите е да бъде освободено човечеството от рутинен монотонен труд, като така се даде възможност на хората да се занимават с това, което им е интересно и им харесва. Ние ще преодолеем необходимостта човека да взема участие в производството на стоки и услуги. Няма да има данъци и други подобни. Ние не поддържаме идеята за човешко правителство. Правителствата неведнъж доказаха своята несъстоятелност. Компютъризираните системи и кибернетиката ще бъдат интегрирани в обществените структури и ще изпълняват функциите по управлението на ресурсите на планетата. Основната задача на машините ще бъде производството и разпределението на стоките и услугите, с грижа за околната среда и отстраняване на механизма за получаване на печалба. Когато хората имат пълен достъп до всички ресурси голяма част от престъпленията ще изчезнат. Необходимостта от полиция и затвори ще остане в миналото. Разбира се, това ще бъде свързано със съответните изменения в образованието. Надявам се, че помогнах да се изяснят някои моменти. Мисля, че разбирате че това е опростено съпоставяне на ресурсно ориентираната икономика и комунизма. Продължава... 1Тук и по-нататък в отговора си, Фреско очевидно има пред вид икономическата и политическата система, която съществуваше в т.нар. „социалистически страни“. Предполагам, че на читателя ще му стане ясно, че интерпретацията на Фреско няма нищо общо с идеологията на комунизма. Тя показва единствено добрата работа на пропагандата в САЩ и дълготрайните й последици, дори върху един толкова ерудиран човек. (б.м.- slavuncho)

4 коментара:

 1. Прочетох интервюто. Мисля, е тази част липсва и не е обмислена

  ОтговорИзтриване
 2. Прощавай, но не разбирам.
  Коя част липсва и не е обмислена.

  ОтговорИзтриване
 3. "Причината за обществените проблеми е дефицита". - според мен само един от източниците
  "трябва да работим за бъдеще, в което всички ресурси ще бъдат общочовешко притежание и наследство" -Всичко е общо е общо !? И жените и дома и гащите .., освен това вече знзещ резултата от общата отговрност.

  "Основната задача на проекта „Венера“ е да се преодолее необходимостта от използването на пари. Полицията, затворите и военните няма да бъдат необходими ако стоките, услугите, медицината и образованието са достъпни за всеки човек. Проекта „Венера“ ще замени политиците с компютъризирано общество, в което цялата физическа работа ще се извършва от автоматизирани системи. Единственото, което компютрите няма да правят е да се занимават и намесват в човешкия живот. За това няма да има необходимост и само би донесло вреда."

  Това би преввърнало хората в слаби зависими от машини и живуркащи. Отменянето на парите, парите са символично изражение на възприета оценка за ценност исползвана за улесснявяне на търговията.

  Като за край, какво о изложеното не се вписва в фюлм като "матрицата" повтаряха го съсем на скоро. Всичките му думи просто те оставят да си фантазираш. Освен това имаше един текст издаван в електронното издание на "Phrack" в което се описва анархизма сравни го с обществото от статията.

  ОтговорИзтриване
 4. :) Това, че публикувам текстовете, свързани с неполитическото движение "Духът на времето" не значи, че съм 100 % съгласен с тях. Имам своите забележки, които в синтезиран вид, ще публикувам след като приключа с тези материали.
  Все пак, според мен, трябва да има алтернатива на съвременния паноптикум и тези хора я дават. Добра или лоша е върпос и на лично разбиране. Няма съвършенни творения.
  А, това за общите жени и общите гащи - извинявай, но е несериозно.

  ОтговорИзтриване