18.02.2009 г.

Често задавани въпроси (3) - "Духът на времето"

11.Какво ще бъде образованието? Отговор: Образованието трябва да бъде нещо повече от преподаването на факти, които учениците трябва да запомнят и възпроизведат. Една от основните задачи на иновационното образование е обучението за създаване на навици за ефективно общуване и умението да се избягват конфликтните ситуации. Тази цел може да се постигне като започне изучаването на общата семантика. Разбира се, книгите и компютрите ще се използват в новата система, но фундаменталната наука ще има особено място. Например, да се изследва „Как научният метод може да бъде приложен в ежедневието?“. Все пак, преди всичко, науката и технологиите трябва да оказват влияние на съвместното съществуване на човека и околната среда, без което самото технологично развитие се превръща в безсмислено. Друга част от системата на образованието, на която трябва да се отдели внимание е приноса на различните народи за световната наука и изкуство. Тенденцията, да се използва образованието за възхвала на конкретна нация, е по-скоро пропаганда, отколкото поднасяне на обективна информация. Не може да се опознаят другите култури ако нямаме представа за техните традиции. Нито една страна в света не може да се развива, разчитайки единствено на своите постижения и ресурси. Съвременното ниво на развитие на всички народи е в резултат от работата на много творчески личности и учени, дали своя безценен принос за развитието на човечеството. На образованието трябва да се отделя огромно внимание. Колкото повече знаят нашите деца, толкова по-богат ще бъде целият свят. Всяко дете, вземащо наркотици е един пропилян живот, за който плаща цялото общество. Освен чрез книгите, филмите, компютрите и виртуалната реалност, голяма част от образователния процес трябва да бъде сред природата. Така учениците ще могат да контактуват и взаимодействат пряко с околната среда. Така ще узнаят за симбиотичните връзки между растенията и животните. Това знание ще бъде постигнато чрез практическите занимания, които ще осигурят ясно разбиране за процесите, протичащи в образоването и комуникативните науки. Така учащите се ще имат възможност лесно да разберат физичните природни феномени. Ной-важното е, че децата ще се научат на по-ефективни методи за взаимодействие с околните и така ще бъде ускорен обмена на опит, което ще позволи намирането на алтернативни методи за решаване на проблемите, без значение от културните и националните разлики. Толерантността и умението за общуване ще бъдат специално поощрявани в учебния процес. Детайлното изучаване на историята на всички цивилизации е необходимо условие за разбирането на различните култури, обществените ценности и факторите, които ги формират. Образованието с широк профил, което се предлага от проекта „Венера“, ще помогне на учениците по-добре да разберат културите, различни от тяхната. Това разбиране ще доведе до осъзнаване на преимуществата на обединяването на всички народи заради съхранението живота на Земята. Имащите такъв светоглед много трудно ще бъдат убедени да се отнасят агресивно и оскърбително по отношение на други хора и народи. Благодарение на това образование децата ще могат да се убедят, че планетата Земя е приказно, благоприятно място, където всички хора могат да живеят в дружба и съгласие. 12.Нима промените няма да станат от само себе си, като следствие от логическия прогрес и осмисляне? Отговор: Нашите проблеми не могат да бъдат решени само чрез логиката и здравия смисъл. Ние не живеем в рационален или логичен свят. В световната история няма писмени сведения за общество, което е успяло съзнателно да трансформира своята култура. Факторите, които на практика водят до промяна на обществения строй, са резултат от сериозни обществени колизии или революционни открития. Тук решаваща роля могат да имат природни или икономически инциденти, които поставят под въпрос съществуването на огромни маси от хора. Ето някои от възможните събития, можещи да предизвикат промени в обществото: недостиг на ресурси, война, пренаселване, епидемии, стихийни бедствия, икономическа криза, глобална децентрализация, развитието на технологии, чрез които хората са измествани от машините, невъзможност на националните лидери да решават проблемите на страните си. Промените могат да са следствие както от природни катастрофи, така и от научни открития. Появяването на съвременното селско стопанство, индустриалната революция и паричното обръщение оказаха изключително влияние върху общественото развитие. От гледна точка на историческата перспектива те ни изглеждат положителни. Въпреки това, в началните им етапи хората оставаха без работа, новата ситуация изискваше промяна на навиците, промени се начина на живот. Измененията в посоката на развитието не винаги водят до подобряване на условията за живот. Промените са риск. Дефицита – истински или изкуствено създаден, управлява икономиката. Държавни глави имат властта да управляват оръжейни системи, които могат да унищожат живота на Земята. Истинският потенциал на човечеството е в способността ни да създаваме. Всеки път, когато тя се използва за разрушение, правих хиляди крачки назад, вместо да вървим напред. Историческият опит показва, че не всички изменения са резултат на благородни подбуди и не всички са били насочени към поддържане на системите, обезпечаващи живота на планетата. Това е една от причините, каращи хората да мечтаят за миналото, когато всичко е било по-просто. Аз не призовавам за унищожаване на старите институции. Просто те вече не работят. За съжаление, очевидно ще има социален и икономически колапс, който ще доведе до разрушаването на старата система с всичките й институции. На този етап, значителни изменения ще бъдат възможни, когато достатъчно количество хора, вследствие на кризата, загубят доверие в лидерите си. Обществото ще поиска други алтернативи. И, докато ние мислим, че това може да доведе до откриването на нова, светла страница пред човечеството, най-вероятно ще се стигне до някаква форма на диктатура или американско разклонение на фашизма, представена на хората като път, който ще ги предпази от резултатите на тяхната неадекватна култура. Но, това не е достатъчно за да обърнем внимание върху ограничителните фактори, поставящи под заплаха съществуването на човечеството. Всеобщото предизвикателство ще е сега, в предверието на новата технологична ера. Това ще е началото на преход - за някои плавен, а за други не толкова, преход към друго разбиране за живота, околната среда и отношенията между хората. Ние трябва да се обединим за да решим надвисналите проблеми, а това може да стане с обединените усилия на цялото човечество. 13.Завършен ли е проекта „Венера“? Отговор: Освен ориентацията към човека и околната среда трябва да има и методология за прилагането на идеите на проекта в живота. За икономичното и ефективно използване на ресурсите трябва да се приложат кибернетични и компютърни технологии, които ще осигурят по-висок жизнен стандарт на всеки. При разумно и хуманно приложение на науката и технологиите ние можем да осигурим нашето бъдеще и това на поколения след нас, при гарантирано опазване на околната среда. Не е достатъчно да се пропагандира обединението на всички хора. Необходимо ни е глобализирано общество, развиващо се съобразно осъществими проекти, в които участват всички хора. Нужен ни е международен съвет по планирането, способен да обработи цялата информация и да осигури достигането й до всяко ъгълче на Земята. Така всеки човек ще узнае за преимуществата на обединението на народите. Моделът трябва да отчита реалните възможности на планетата, разполагаемите ресурси и нуждите на цялото земно население. За устойчивото развитие на цивилизацията трябва съгласувано да прилагаме най-съвременните технологии и рационално да използваме достъпните ресурси в рамките на хуманния подход. 14.Доколко ще се изменят професиите в новото общество? Отговор: При скоростта, с която се развиват процесите на промяна, много от професиите познати сега постепенно ще изчезнат. В общество, прилагащо системният подход те ще бъдат заменени от междудисциплинарни специалисти – системни аналитици, програмисти, изследователи, специалисти по комуникациите. Ние и сега имаме организацията за привличането на такива специалисти за решение на проблемите, но това се случва при природни бедствия и аварии или война. Ако използваме тези специалисти за решаване на социалните проблеми, а не само в извънредни ситуации, могат да се постигнат положителни изменения в световен мащаб за сравнително кратко време. Това е осъществимо, като използваме университетите и научните институти за намиране на алтернативни решения на проблемите. Така може да се положи началото на определянето на основните параметри на едно бъдещо общество. Процеса на социална трансформация трябва да направи системата максимално гъвкава и да осигури възможност за постоянно развитие и внедряване на новите технологии. 15.Как си представяте разрушаването на съвременната обществена система? Отговор: Правтелството и промишлеността продължават да „осигуряват“ все повече работа за автоматизираните системи и изкуствения интелект. Днес машините управляват трилиони битове информация в секунда, т.е. много повече от всички политици и мениджъри, взети заедно. Машините могат да отчитат и мигновено да обработват постоянно променяща се информация. В края на краищата много хора ще останат без никаква работа и общата покупателна способност на населението постоянно ще намалява. Но, паричната система не може да функционира, ако хората нямат пари да купуват, като се имат пред вид и постоянно увеличаващата се задлъжнялост на всеки и на държавата, като цяло. При тези тенденции обществото ще загуби доверие в паричната система, към правителството и системата като цяло. Установеният от векове начин на живот в индустриализираните държави, протичащ в балансиране между работата и семейството най-накрая ще остане в миналоато, тъй като останалите без работа хора ще поискат промени. С развитието на изкуственият интелект, машините ще изпълняват все по-комплексни задачи в промишлеността и ще правят все по-сложни изчисления, които не са по-възможностите на която и да група от хора. Машините няма да поробят хората и да унищожат света. Напротив, това ще бъде постепенен преход към вземането на решения от умните машини, като следващ стадий от еволюцията на нашето общество. Много хора вярват, че техните държавни лидери се стремят да направят необходимите изменения за подобряване живота на техните народи. Това разбиране е много далеч от истината. Обществото никога не е претърпявало сериозни изменения само от внасянето на нови поправки в законите. Правителствените системи ще предпочетат по-скоро да запазят своите интереси и да запазят властта. Реалните сили, отговорни за измененията, имат по-голямо отношение към непредвидени външни събития или биосоциални въздействия, които физически изменят заобикалящият ни свят. Това може да се случи и заради въвеждането на нови технологии. Например, прилагането на машини и технологии, които изместват хората и отнемат възможността им да работят за да живеят. Продължава

6 коментара:

 1. често слушам как "съвременните деца са много информирани" и се чудя откога информацията е равна на знание :-) и аз мисля, че истинското образование преди всичко трябва да учи на мислене и умения да се общува - т.е. информацията да може да се преработи така, че първо - да предизвика мисловен процес и второ - резултатът от този мисловен процес да може да се сподели по възможно най-добрия начин с останалите.

  ОтговорИзтриване
 2. Както и за много други неща, каруцата е поставена пред коня. Разбира се, че ако имаш знание информацията може да бъде полезна, иначе е просто набор от някакви информационни единици.
  За съвременните деца - не знам. То и аз като бях дете беше така - някои четяха книжки, други дивееха по цял ден... и заедно вършехме щуротии :)
  Мисля си, че човек е голям късметлия, ако се е родил сред мислещи хора и, ако е имал поне 1 -2 мислещи учители. Е, това не са необходими и достатъчни условия. Могат да се дадат отрицателни примери и в двете посоки. Отделен е въпросът, като мисленето ти е присъщо, това прави ли те по-добър, по-щастлив и т.н.
  Не знам...

  ОтговорИзтриване
 3. Това което знам е необходимостта природата, да бъде фактор при взимане на решения. Струкктурата на организация на народа не може да бъде универсална. Обучението винаги ще зависи от избора на хора които вярват ,че са капацитети и умението и възможностите на тези които го предават. Като цяло основното което намирам като пропуск е факторът "град", с увеличаване на концентрацията на населението задачата се изменя.
  Ако помислим над това, ако процеса на концентриране на огромни групи хора на едно място не бъде спрян не е измислена технология която ще ни избави от нас самите.

  ОтговорИзтриване
 4. дали машините ще заместят хората? казано честно, съмнявам се.

  имаше едни теории през 70-те, че още през 80-те технологиите ще доведат до намаление на работното време и увеличаване на свободното. и в резултат на това сме щели да развиваме хорми за прекарване на свободното време.

  съвсем не стана така...

  ОтговорИзтриване
 5. @kalbotobg
  Мисля, че точно това се опитва да направи проекта "Венера". Градове, съобразени с природните дадености и "вписани" в околната среда, а не съществуващи въпреки нея и главно в нейна вреда.
  Мегаполисите, с всичките техни проблеми, са плод на неразумно /некадърно управление. Да оставим настрана наистина големите градове, които имат население по-голямо от България. Вземи София.
  Поради що се превърна в това човешко сборище?! Реалните ми спомени от града са от началото на 60-те години. Тогава и някъде до началото на 80-те София бе нормален град. Сега е всичко друго останало. Най-лошото е, че за това положение няма реални икономичски, социални, природни - ако щеш, причини. Единствено и само политически.
  Прав си, че социалните проблеми са водещи в големите градове. Технологиите позволяват да се строят какви ли не чудеса. Но, хората... хората ще са такива, каквито ги възпитаме - в семейството, в училището, в природната среда. Как ще стане? Може би, както предвиждат в проекта "Венера". Може би, ще се намери по-добър и по-рационален път. Не знам. Важното е да не се стигне до нова световна война. Тогава всички проекти ще загубят значението си. Преди няколко дни гледах интервю с човека, водил предизборната кампания на Обама. Покрай другите отговори, поне за мен, се открои един. На въпрос на репортера, какво е положението сега в САЩ, той отговори: страната е в хаос. От устата на човек на такова ниво тези думи звучат страшно. Путин, по един или по друг начин, спря разпада на Русия. Ако тези процеси започнат и в САЩ ще стане лошо, много лошо...

  ОтговорИзтриване
 6. @aria
  Машините и сега заместват хората в много производства и добре, че е така. Не съм приверженик на апокалиптичните картини, които фантасти и футуристи рисуваха в онези години. Не виждам проблем технически, технологични и икономически решения да се вземат от машини. За техниката е ясно, но и икономиката, все пак, е наука :) Икономическите проблеми идват от политиката, от пряката й намеса в обективни икономически закони и закономерности щото на някой така му отърва. Така беше и преди, така е и сега, и то не само у нас.
  Мисля, че машините могат да бъдат полезни навсякъде, където трябва да се избяга от субективизма, от вземането на целесъобразни, а не рационални, решения.
  Скоро глдеха един филм на ВВС, от който се разбира, че нашето тяло - до вътрешно клетъчно ниво, включително, е изградено от малки биологични машинки. Филмът бе творение на противниците на Дарвиновата теория за естествения отбор. Мисля, че доста добре защитиха тезата си :).
  От друга страна, машината - като най-общо поянтие, не можеш да я корумпираш, съблазниш или да й въздействаш по друг начин - материално или емоционално :) Лошото е, ако продължи развитието по направление мъжете да бъдат заместени от машини и това да ги изключи от процеса по възпроизводството. Но, това е проблем на младите мъже! Аз вече съм се възпроизвел :)))

  ОтговорИзтриване