22.01.2009 г.

Устойчивост - "Духът на времето"

Когато говорим за устойчиво развитие, разбираме постоянство, дълготрайност и грижливо отношение към околната среда. Основната идея за устойчиво развитие е изграждането на сигурен и стабилен свят. Това се отнася както за вътрешният свят на човека – неговите мисли, убеждения, постъпки, така и за цялото общество. Неустойчивото развитие предполага дисбаланс и наличие на негативни ефекти, които с времето неминуемо оказват влияние върху човека, обществото и околната среда. Класически пример е ирационалното използване на нефта като източник на енергия, тъй като той е невъзстановим ресурс, който при изгарянето си нанася огромна екологична вреда. Всяка дейност, довеждаща до необратимо изчерпване на ресурси или нанасяща вреда на природата е пример за неустойчиво развитие. Това може да се каже и за всяко предприятие, което в процеса на производството отделя голямо количество отпадъци, замърсяващи околното среда. Няма значение какво произвежда тази фирма щом дейността й има разрушаващо въздействие върху екологията. Фирма, използваща ниско качествени материали и остарели технологии, създавайки своите продукти, като правило произвежда некачествена продукция, има преразход на ресурси и отрицателно влияние върху околната среда. Такава дейност е неефективна от научна гледна точка, произвежданите стоки много бързо остаряват и тяхното производство не е оправдано с нищо. Практически всичко, което се произвежда днес, в икономическа среда, която е ориентирана само към получаване на печалба, е нетрайно и некачествено. Този начин на производство е наложителен за максимизиране на печалбата. Стоките трябва да са нетрайни за да се запази търсенето им. С други думи, ако две фирми се конкурират, произвеждайки една и съща стока, те се стараят да намалят разходите, често за сметка на качествата на продукта. При стремеж към най-високо качество, без значение на цената, това не би се случило. В съвременната икономическа система не е възможно да се произвеждат високо качествени стоки по две причини: ако фирмата използва най-качествените известни материали, цената на производството ще бъде много висока и тя ще фалира в конкурентната среда; ако един продукт се проектира за продължително използване, ако е здрав и сигурен при употреба, хората не биха го сменяли, поправяли или купували друг отново. Следствие от тези фактори е закриването на много работни места в обслужващите отрасли, значителното намаляване на доходите и, в крайна сметка, намаляване на ръста на икономиката. Това са проявите на неустойчивото развитие. Ирационалната производствената дейност е отличителна черта на съвременната икономическа система, създаваща ненужни разновидности на стоки с различно качество, водеща до преразход на ресурси и замърсяване на околната среда. Всичко това, в крайна сметка, води до появата на неустойчиви идеологии. Неустойчива е тази идеология, която неизбежно води човек или група от хора към деструктивни действия. В действителност, основните причини за използването на евтини и некачествени материали в производството, замърсяването на околната среда и т.н., са скрити в самото сърце на финансовата система, насочена към получаването на печалба. В системата, чиято главна цел е получаването на печалба, не може да има устойчивост, тъй като тя е основана на конкуренцията и вечната регенерация на използваните продукти. В такъв случай, устойчивостта винаги остава на втори план защото всяка компания за да съществува трябва да има печалба, а за да има печалба по всякакъв начин трябва да се намалява цената на производството. По тази причина, всички ирационални методи, прилагани в индустрията, не са нищо друг освен страничен ефект на идеологията на днешната икономическа система. Логично е ако имаме нужните технологии и неизчерпаеми ресурси да произвеждаме стоки с най-високо качество, използвайки най-добрите и здрави материали за постигането на максимална ефективност и устойчивост. Но, подобно поведение не се толерира от съвременната парична система. Приемлив за нея е само дефицита. Дефицита и нетрайността на стоките се поощряват от самата система в краткосрочна перспектива, тъй като създават оборот на печалбата и работни места. За съжаление, тази краткосрочна печалба води до дългосрочни разрушителни последици. Идеологията на свободното предприемачество, заедно с всички други идеологии – комунизъм, социализъм, фашизъм, е неустойчива идеология. За всяка от изброените е характерно безразличието към общественото благополучие и съхраняването на околната среда. Светът, намиращ се в постоянна конкуренция със самият себе си за работа, ресурси и оцеляване, е неустойчива система по определение. Какво е устойчива идеология? Работата е там, че винаги ще възникват нови отговори на този въпрос, тъй като еволюцията на човечеството нито за миг не спира. Днешният отговор се нарича „научен метод“. Ако трябва да се обясни достъпно, научният метод е процес на познание, почиващ върху най-съвременните методики за изучаване, измерване, провеждане на опити и експерименти, разработени с цел да се подкрепят направените изводи и да се намери най-доброто решение на определен проблем. Добър пример е повредата в автомобила. Ако вашата кола „не пали“, търсите решение по пътя на логическо мислене, за да откриете повредата. Именно логиката ви води по верния път за отстраняване на проблема. Най-вероятно ще започнете с проверка на резервоара, устройството за запалване и т.н. Това е прилагането на научен метод за решаване на дадения проблем. Ненаучният подход ще е доведе до ирационално мислене. В конкретният случай, крайно ирационално би било да започнете с проверка на налягането в гумите, които нямат нищо общо със запалването. За съжаление, съвременното общество не се развива по пътя на логиката, а по скоро върви пътя на вековните традиции, предразсъдъците и остарелите модели. Приложението на научният подход към обществото, с прилагането на логиката и причинно-следствените връзки, в крайна сметка, би довело до устойчиво развитие на нашата цивилизация. С други думи, ние трябва да престанем да гледаме на света от позициите на различните идеологии и системи, създадени в миналото. Трябва да погледнем света по нов начин, колкото може по-всеобхватен и обективен. Единствено науката ни дава такава възможност. Научните постижения по своята същност са истински дар за цялото човечество и с това е трудно да не се съгласим. Дошло е времето да започнем използването на науката и научните методи във всяка област на човешката цивилизованост. Беглия поглед върху развитието на обществото показва нашето пренебрежение към здравия смисъл, логиката и научното познание. Днешният икономически модел, основан върху стойността и размяната, няма никакво отношение към действителните човешки ценности. Религиозните учения продължават да проповядват мироглед, който отдавна е отхвърлен от съвременните научни открития. Нашата система за трудова заетост е създадена така, че хората трябва да работят за да получават пари и да оцелеят, като същевременно реалната полза от много съвременни професии е крайно съмнителна. Това показва, че все по-често се създават работни места с единствена цел – поддръжка на системата. Това е безполезно разпиляване на човешкия живот. Има огромно количество подобни примери за опасността и деструктивността на на нашите институции. Изводът от казаното до тук е, че нашата дейност трябва да се основава на логиката, здравия смисъл и съвременните знания. Всичко това трябва да е съобразено с нашите реални възможности, а не с нечии мнения или убеждения. От научна гледна точка виждаме, че ресурсите на Земята и творческите и съзидателни способности на хората са най-ценното, което имаме. Човешката изобретателност и информираност, заедно с разумното използване на земните ресурси и безотпадните технологии, са най-важните принципи на устойчиво развитие. Всичко останало се издига върху тази основа. По тези причини трябва да започнем да влияем върху процесите на обучение, внедряването на ефективни технологии и грамотно използване на ресурсите. Докато не направим това нашият свят никога няма да бъде устойчив. Това са основните цели на проекта „Венера“ и на движението „Духът на времето“.

2 коментара:

  1. Благодаря Ви!
    Мисля, че това е единствената група от идеи в досегашната човешка история, където човека a priori се приема за Homo sapiens, а не за Нещо друго, което трябва да се поучава, наказва и тормози :).
    Ако не сте посещавали сайта на движението вижте нещата и там, в цялата им пълнота.

    ОтговорИзтриване